Turizm Katkı Payı Beyannamesi Nasıl Verilir?

Turizm beyannamesi nasıl verilir?

Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar 18 Kasım tarihine kadar mükellefiyet tesisini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine yapabileceklerdir. Beyanname verme yükümlülüğünün sona ermesi halinde ise 1 ay içinde vergi dairesine bildirim yapılacaktır.

Turizm beyannamesi kime verilir?

3. Turizm Payı Beyannamesi; a. Kurumlar Vergisi mükellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kooperatifler, İktisadi İşletmeler vb) için aylık, b. Diğerleri (gelir vergisi mükellefleri, adi ortaklıklar vb) için 3 aylık dönemler halinde verilecektir.

Turizm beyannamesi yüzde kaç?

Turizm Payı Oranı seyahat acentalarının esas faaliyet konuları için on binde yedi buçuk’ tur ( Turizm Payı Matrahı X 0,00075). 15. Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Turizm payı nedir?

Turizm payı, 15/7/2019 tarihli R.G’de yayımlan 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğin- ce aşağıda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel ki- şilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin top- lamı üzerinden alınan payı ifade

Turizm beyannamesi 2020 ne zaman verilecek?

Kurumlar vergisi mükellefleri haricindekiler için ise turizm beyannamesi üçer aylık olarak verecektir. Üçer aylık beyan etme zorunluluğu bulunan firmalar Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin verecekleri ilk beyannamelerini 31.01. 2020 günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda beyan edeceklerdir.

You might be interested:  FAQ: Yeni Turizm Bakanı Kim Oldu?

Turizm katkı payı gider yazılır mı?

Turizm payı beyannamelerinin ilk verilme dönemi 2019/Ekim ayıdır. Turizm paylarının muhasebeleştirilmesine gelecek olur isek, ilgili kanun hükmü gereğince turizm katkı payları kazancın tespitine ilişkin gider olarak değerlendirileceğinden aşağıdaki örnek ile ilgili kayıtların yapılması gerekmektedir.

Turizm katkı payı ne zaman başladı?

Turizm Payı: Bu kurulan ajansın yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerini ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren alınacak olan paydır.

9062 vergi kodu nedir?

9062 numaralı vergi kodu aynı zamanda “tapu harcı” olarak da bilinmektedir. Bu harçların tutarı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranda ve satışa çıkan gayrimenkule göre belirlenmektedir.

Konaklama vergisi ne kadar?

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.

Beyanname ne zaman son?

“3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

Konaklama vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, takip eden ayın 26’ncı günü akşamına kadar elektronik ortamda beyan edilecek ve ödenecek. KDV mükellefiyeti bulunanlar, işlettikleri tüm konaklama tesislerinin hesapladığı toplam vergiyi, tek beyannameyle beyan edecek.

Turizm vergisi gider mi?

Maddesine göre, ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

TGA payı nedir?

Ekim 2019 ayı itibarıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ( TGA ) kurulmasına ilişkin yasa kapsamında otellerden fon payı olarak, tüm yaptıkları ciroları üzerinden binde 7.5 pay alınmaya başlandı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *