FAQ: Turizm Payı Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

Turizm beyanı ne zaman verilir?

Kurumlar vergisi dışında kalan mükellefler (gelir vergisi mükellefleri, adi ortaklıklar vb) ilk Turizm Payı Beyannamesini (2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı için) 31/01/2020 tarihine kadar vereceklerdir. 6. Turizm Payı Beyannamesi gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir.

Turizm beyannamesi nasil verilecek?

Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar 18 Kasım tarihine kadar mükellefiyet tesisini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine yapabileceklerdir. Beyanname verme yükümlülüğünün sona ermesi halinde ise 1 ay içinde vergi dairesine bildirim yapılacaktır.

Turizm payı beyannamesini kimler verecek?

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Turizm payı beyanı nedir?

Turizm payı, 15/7/2019 tarihli R.G’de yayımlan 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğin- ce aşağıda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel ki- şilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin top- lamı üzerinden alınan payı ifade

Turizm vergisi gider mi?

Maddesine göre, ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Turizm katkı payı gider yazılır mi?

Bilindiği üzere artık turizm katkı payı beyannamesi hayatımıza girdi. Turizm katkı payı beyannamesi beyan edilip ödendikten sonra gider yazılabilmektedir. Turizm beyannamesi ile ilgili muhasebe kaydı aşağıda ki gibi olmalıdır. Örnek: X işletmesi ilgili dönemde 75 lira turizm katkı payı ödemiştir.

You might be interested:  FAQ: Pamukkale Turizm Kimin?

Turizm beyannamesi yüzde kaç?

Turizm Payı Oranı seyahat acentalarının esas faaliyet konuları için on binde yedi buçuk’ tur ( Turizm Payı Matrahı X 0,00075). 15. Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Beyanname ne zaman son?

“3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

9062 vergi kodu nedir?

9062 numaralı vergi kodu aynı zamanda “tapu harcı” olarak da bilinmektedir. Bu harçların tutarı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranda ve satışa çıkan gayrimenkule göre belirlenmektedir.

Konaklama vergisi ne kadar?

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *