Readers ask: Deniz Acentaları Ne Iş Yapar?

Gemi Acenteliği nasıl yapılır?

Gemi Acente Ofisi Nasıl Açılır?

 1. Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.
 2. Beyan Bilgi Formu (Ek.
 3. İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği.
 4. İşyeri Durum Belgesi.
 5. İşyeri Açma İzin Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
 6. Deniz Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

Gemi Acenta çeşitleri nelerdir?

Gemi acentelerinin türleri; kiracı acentesi, koruyucu acente, liman acentesi, rezervasyon acentesi, tarifeli gemi acentesi (liner agent) ve ana acente -alt acente şeklinde sıralanabilir. Tarifesiz denizyolu taşıma piyasasında, kiracının talebi halinde seçilen acenteye kiracı acentesi denir (Deveci & Çetin, 2013:479).

Yük acentesi nedir?

Deniz taşıt ve araçlarıyla yolcu ayrıca yük taşımalarında gemi sahibi, kaptan, işletici ya da kiracıyı nam ve hesabına 3.kiş ve kuruluşlara karşı menfaat ve hak tayin edilen bölge içinde korumakta ve bunun karşılığı olarak ücret almakta olan kişi ve kuruluşlardır.

Yat Acenteliği nedir?

eski veya yeni aldığınız teknenizin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesinin çıkarılması, vizelerinin yatırılması, sicilden kayıt silinmesi vb. konularında danışmanlık ve acentelik hizmetleri vermekteyiz.. bağlama kütüğü ruhsatı çıkarmak zorundadırlar.

Gemi acentelerinin sınıflandırmada temel ölçütler nelerdir?

Gemi acentesi her ne kadar farklı adlarla anılsa da, işlevleri çoğunlukla birbiri içine geçmiş yapıdadır. Gemi acentesini değişik biçimlerde sınıflara ayırmak olasıdır. Sınıflandırmada “temsil yetkisi”, ““verilen hizmet(ler)”,hattın tarifeli olma durumu gibi ölçütler esas alınır.

You might be interested:  Often asked: Deniz Yıldızı Nasıl Bulunur?

Gemi acenteliği yetki belgesi nedir?

m) Yetki belgesi: İdare tarafından, bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere gemi acenteliği faaliyetinde bulunabilmek için düzenlenen gemi acenteliği yetki belgesini, ifade eder.

Gemi acentaları nedir?

Gemi Acenteleri, deniz taşıt ve araçları ile yolcu ve yük taşımalarında gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve/veya kiracısı nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karşılığında ücret alan kişi ve kuruluşlardır.

Acente çeşitleri nelerdir?

ACENTE ÇEŞİTLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 1. Satış ve Sürüm Acenteleri. Piyasada en çok görülen acente türleri satış ve sürüm acenteleridir.
 2. Sigorta Acenteleri.
 3. Gemi Acenteleri.
 4. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunan Aracı Kurum Acenteleri.
 5. Seyahat Acenteleri.
 6. Taşıma Acenteleri.

Gemi Kumanyaciliği nedir?

İşin Tanımı: Türk Karasularında bulunan yerli ve yabancı bandıralı gemilerin ihtiyacı olan her türlü yiyecek ve içecek konusunda ( gıda ) bilgi sahibi olup gemilerin talep etmiş olduğu ürün veya ürünleri tedarik etmek.

Nakliye acentesi ne iş yapar?

Bir nakliye acentasi, mesleki açıdan kendi adına, taşımacılık hizmeti vermeden malların iş veren için taşınmasını üstlenen bir şirkettir. Malların sevkiyat türüne bağlı olarak, demiryolu, kamyon, gemi veya uçakla taşımacılık hizmetleri satın alınır.

Gemi kontrol memuru ne iş yapar?

Gemi kontrol memuru, gemilerin kıyıya güvenli bir şekilde yanaşmasını sağlamak amacıyla liman faaliyetlerini koordine eder. Tersane ve limanlardaki günlük faaliyetlerin kayıtlarını tutar, gemi kaza ya da ekipman hasar durumlarını raporlar. Tayfa değişim işlemlerine yardımcı olur.

Gemi acente memuru ne iş yapar?

Gemi Acente Personeli, liman, gümrük, sahil sağlık ve emniyet idareleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, acentelik işlemleri yapan ve kendilerine Denizcilik Müsteşarlığınca tanıtım kartı düzenlenen kişilerdir.

You might be interested:  Bursa Deniz Otobüsü Iskelesi Nerede?

Acente kimi temsil eder?

Acentenin temsil yetkisi, Türk Ticaret Kanunu’nun 105’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, “ Acente, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule yetkilidir.

Koruyucu acente nedir?

Koruyucu Acenteliğin sorumluluğu, belirlenen yetki alanı dahilinde, tarafından atandığı müşterinin yerel yetkililere karşı çıkarlarının zamanında ve doğru şekilde gözetilip korunmasını kapsamaktadır.

Armatör acentesi nedir?

lojistik yani deniz taşımacılığı alanında, gemi acenteliği iki türlü olabilir. armatör merkezi dışında, tamamen kendi bünyesine dahil gemi acentaları kurabilir. aslında buna armatör acentası olarak adlandırabiliriz. bir diğer yöntem ise, armatörün başka bir ülkedeki pazara girebilmek için oradaki bir firmayla kendisini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *